Polityka cookies - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

1. Postanowienia ogólne

a) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych poprzez stronę www.szpitalzelazna.pl przez Centrum Medyczne Żelazna sp. z o.o.

b) Administratorem danych osobowych jest spółka Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445779, REGON 012103423, NIP 5270104746 zwana dalej Administratorem. Dane kontaktowe Administratora:

 • adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • numer telefonu: 22 25 59 801.

c) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2019 roku poz. 123) zwaną dalej UEL.

d) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach CMŻ są gromadzone na dwa sposoby:

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu np. korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu utworzenia konta użytkownika na stronie i aplikacjach internetowych.
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:
 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia
  (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies. Serwer może zapisać informacje o parametrach połączenia (używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia końcowego użytkownika (komputer, tablet, smartfon itp.). Zakres przetwarzanych danych to pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń).

Cel przetwarzania ww. danych związany jest z administrowaniem serwisem, tj. jako materiał pomocniczy w celu prowadzenia statystyk. Zebrane logi przechowywane są przez Centrum Medyczne Żelazna sp. z o.o., nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda: na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta w aplikacji MPI, na udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane przy pomocy formularza kontaktowego, kierowanie komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Spółki, wykorzystanie cookies na stronie
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. jako uzasadniony interes administratora związany:
  z administrowaniem strony www.szpitalzelazna.pl (działania analityczne, statystyka odwiedzin), ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom, na podstawie umowy powierzenia danych, np. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Spółki (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), firmie hostingowej

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do gwarantowania i stosowania odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych,
 2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej dane osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 

6. Okres przechowywania danych
Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora:

1.   przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów

2.   przez okres wymagany przepisami prawa — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

3.   do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

4.   do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

5.   do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora,

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 2. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powyższe prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres Inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Pana/i prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. 

W ramach strony internetowej i technologii śledzących Pana/i dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na Pana/i sytuację prawną, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. Wynikają one z danych statystycznych, np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

9. Środki techniczne i organizacyjne

 1. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
 3. Serwis posiada techniczną możliwość blokowania użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu oraz blokowania konkretnych adresów IP w przypadku stwierdzenia łamania przepisów prawa lub Regulaminu.
 4. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 5. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hasłowanej. Funkcja hasłująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 6. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 7. Serwis korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.

10. Pliki cookies i inne technologie śledzące

I. Pliki cookies

 1. Administrator podczas samego korzystania z serwisu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis i przechowywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) zawierające informacje związane z korzystaniem przez Pana/Pani ze strony internetowej.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Pana/Pani przeglądarki internetowej
 8. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 9. Jeżeli jednak pozostaną Państwo w serwisie bez wyłączania plików cookies, wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
 10. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies
  w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Ø Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Ø Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.htmlInternet

Ø Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Ø Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chce Pan/Pani, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Pana/Pani komputera, powinniście Państwo w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażacie Państwo na powyższe zgodę.
 1. Google Analytics
 2. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.
 3. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
 4. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

III. Narzędzia społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Administrator nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych w tych witrynach internetowych

IV. Facebook Pixel

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Spółki w postaci marketingu własnych produktów lub usług Spółka korzysta z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook, obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).

W ramach tego narzędzia kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie.

Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (zwanych „reklamami na portalu Facebook“). W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub usługami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook. Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny.

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Pani/a identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania.

W czasie wizyty użytkownika w naszej stronie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą stronę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

Więcej informacji znajduje się bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

11.Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być:

a)     filmy z serwisu You Tube. 

b)     Tłumacz języka migowego Migam,

c)     Strona Urzędu miasta st. Warszawy

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści, jakich dokonał Użytkownik. 

Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści. 

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych

 

12. Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

13. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Serwer, na którym znajduje się strona, automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji.

Zatwierdził:

Zarząd Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

 

Szanowna/y Pacjentko / Pacjencie:
Ochrona danych osobowych Pacjenta jest ważnym elementem świadczonych przez nas usług medycznych. Stanowi także bardzo istotny człon praw pacjenta.

Każdy z nas jako Pacjent powinien znać swoje prawa związane z ochroną danych osobowych.

Dlatego też Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. przystąpiło do kampanii edukacyjnej „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO”, której głównym celem jest zwiększanie świadomości Pacjentów w zakresie właściwego zabezpieczenia ich danych przez placówki medyczne.

Szczegółowe informacje na temat kampanii, w tym praktyczne wskazówki obalające mity dotyczące RODO, dostępne są na stronie: www.rododlapacjenta.pl

Slide
rodo

 

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje